Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

 • Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy udzielanej przez gminy dla rodzin, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Jego wysokość zależy m.in. od kwoty dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego i powierzchni lokalu, który zajmuje rodzina.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które:
  • mieszkają samotnie, a ich dochód brutto nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury, od 01.03.2011 jest to kwota 1 274,32zł,
  • prowadzą gospodarstwo wieloosobowe, dla którego dochód brutto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 125% najniższej emerytury, od 01.03.2011 jest to kwota 910,23zł,
  • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • nie posiadają tytułu prawnego do lokalu, ale oczekują na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego,
  • posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokal lecz zawarły ugodę określającą sposób spłaty zadłużenia,
  • posiadają lokal, którego normatywna powierzchnia użytkowa nie przekracza:
   • dla jednej osoby w rodzinie 45,50 m2
   • dla dwóch osób w rodzinie 52,00 m
   • dla trzech osób w rodzinie 58,50 m
   • dla czterech osób w rodzinie 71,50 m2
   • dla pięciu osób w rodzinie 84,50 m2
   • dla sześciu osób w rodzinie 91,00 m2
   • dla siedmiu osób w rodzinie 97,50 m
   Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż siedem osób, dla każdej kolejnej zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu o 5 m2. Jeżeli w lokalu mieszkalnym mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m2.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej na okres sześciu miesięcy.
 • Wniosek oraz załączniki można pobierać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 lub ze strony internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 • Wypełniony przez uprawnionego i potwierdzony przez Spółdzielnię wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, w tym m.in. oryginałem dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu, składa się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku 18,19 lub 20.

Osoby, które uzyskały decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego zobowiązane są do terminowego regulowania pozostałej części opłaty za zajmowany lokal mieszkalny z własnych środków.