Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Informacja Zarządu SM „Metalurg” w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 5 listopada 2019 r. grupy mieszkańców z osiedla przy ul. Augustynika

Zarząd SM „Metalurg” realizując wniosek grupy mieszkańców z Osiedla przy ul. Augustynika dotyczący zmian w Regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8/NC,NG,NF/2019 z dnia 15 maja 2019 roku i przyjętego terminu rozliczania zużycia wody niniejszym uprzejmie wyjaśnia i informuje:

Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości z mocy prawa jest zobowiązana dokonywać wyboru metody oraz okresu rozliczania całkowitych kosztów zakupu wody i odprowadzenia ścieków oraz zużycia ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe. Informujemy, że zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach są zgodne z przepisami prawa i podyktowane były koniecznością aktualizacji obowiązujących w nim zapisów oraz ujednoliceniem okresu rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz zużycia ciepła do centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
Za przyjęciem rozwiązania w zakresie ujednoliconego okresu rozliczenia mediów przemawiała możliwość rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzenia ścieków na jednym rachunku, co będzie wygodnym rozwiązaniem dla użytkowników lokali, gdyż każdy będzie miał jasne i czytelne rozliczenie według stanu na 31 grudnia każdego roku. Należy zaznaczyć, że czytelność dotychczasowych rozliczeń – odrębnie woda i energia cieplna, była krytykowana i wpływały w tej sprawie skargi.
Ponadto, w przypadku 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego stosowanie indywidualnych prognoz przedpłat dla centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i zimnej wody w znacznym stopniu przyczynia się do minimalizacji niekorzystnego zjawiska występowania znacznych kwot nadwyżek bądź niedoborów wynikających z różnic pomiędzy wnoszonymi przez użytkowników lokali przedpłatami a faktycznymi kosztami dostawy mediów. Co więcej prognoza przedpłat na poczet kosztów wody dla kolejnego okresu rozliczeniowego w przypadku 12-miesiecznego okresu rozliczeniowego jest bardziej precyzyjna niż dla okresów 6-miesięcznych (kwestia wakacji i urlopów).
Rozliczenia centralnego ogrzewania oraz kosztów wody w jednym cyklu rozliczeniowym obejmującym 12 miesięcy są stosowane przez kilkudziesięciu zarządców nieruchomości (to nie jest żadne novum jak Państwo napisali w piśmie z dnia 5 listopada 2019 r.) m.in. w Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu.
Zarząd Spółdzielni zwraca się do mieszkańców w zasobach SM „Metalurg” by wykazali jeszcze trochę cierpliwości , gdyż po wykonaniu rozliczenia za 2019 r. każdy z Państwa będzie miał możliwość ocenić zmian i jeżeli będzie zła ocena, to Zarząd przyjmie wnioski o wprowadzenie zmian do regulaminu, które przedstawi Radzie Nadzorczej do podjęcia stosownej uchwały.

Dziękując za przekazywane opinie i sugestie prosimy o dalszą zgodną współpracę oraz przedstawienie przez Państwa opinii po otrzymaniu rozliczeń w 2020 r.