Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

 INFORMACJA NT. BADANIA LUSTRACYJNEGO DZIAŁALNOŚCI SM „METALURG”

W III kwartale 2019 roku została przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach pełna lustracja działalności SM „Metalurg” za lata 2016 – 2018.

O planowanej lustracji działalności Spółdzielni poinformowano Członków SM „Metalurg” w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca br. oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Lustracją objęte zostały podstawy prawno – statutowe, regulaminowe, organizacyjne i ekonomiczno – finansowe Spółdzielni w zakresie:

  • zasad organizacji i funkcjonowania powołanych organów Spółdzielni,
  • procesów zarządzania i funkcjonowania Spółdzielni w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym,
  • zarządzania nieruchomościami Spółdzielni,
  • rozliczeń za media oraz ustalania stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy,
  • przyjmowania Planów Gospodarczych oraz wyłaniania wykonawców prac remontowych i rozliczeń umów.

Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i badający lustrator pozytywnie ocenili działalność Spółdzielni we wszystkich jej obszarach wykazując, że prowadzona jest ona zgodnie z przepisami statutem oraz uchwalonymi na jego podstawie regulaminami.

Na posiedzeniu w dniu 16 października 2019 roku Rada Nadzorcza wysłuchała informacji z przebiegu lustracji i przyjęła protokół z lustracji Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz skierowała list polustracyjny pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków SM „Metalurg”.

Z listem polustracyjnym oraz protokołem z lustracji pełnej działalności SM „Metalurg” za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2018 r. można się zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce pn. „Lustracja” lub w siedzibie SM „Metalurg” po telefonicznym ustaleniu terminu swojej wizyty /bezpośredni numer telefonu (32) 262 27 15 wew. 20/.