Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM „Metalurg”

Zarząd SM „Metalurg” działając na podstawie art. 83 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z póź. zm.) oraz § 17 ust. 1 statutu zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie S M „Metalurg”.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Cieplaka 1C /sala Audytorium Maksimum I wfw terminie o godz. 17°°.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
  2. Zapoznanie z zasadami obradowania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji:

4.1. skrutacyjno — mandatowej,

4.2. uchwał i wniosków.

  1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Metalurg” z działalności za 2018 r.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
  3. Sprawozdanie Komisji skrutacyjno — mandatowej stwierdzającej prawomocność zwołania Walnego
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok,

8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.

8.3. podziału nadwyżki bilansowej za 2018rok,

8.4. absolutorium dla Członków Zarządu SM „Metalurg” za 2018 rok,

8.5. wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2745 k.m. 5 położonej w Dąbrowie Górniczej — Ząbkowicach.

8.6. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2019 i 2020 r.

  1. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
  2. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2018 roku znajdują się na stronie internetowej www.metalurg.com.pl oraz będą wyłożone od dnia 31 maja br. do wglądu codziennie w dni robocze w siedzibie Spółdzielni przy ul. Augustynika 17A (pok. 7), w godzinach od 800 do 1230, a w środy od godziny 1230 do 1630.

Jednocześnie informujemy, że członkowie lub ich pełnomocnicy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu winni okazać przy podpisywaniu listy obecności dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ( § 14 ust. 3 Statutu SM „Metalurg”). Pełnomocnik nie może zastępować więcej nić jednego członka.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i winno zawierać imię i nazwisko mocodawcy, jego adres i PESEL oraz imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego adres i PESEL. Wzór pełnomocnictwa można otrzymać w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 7) lub pobrać ze stronie internetowej Spółdzielni www.metalurg.com.pl.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze, przed godz. 1700, przybycie na Walne Zgromadzenie z dokumentem potwierdzającym tożsamość, co umożliwi punktualne rozpoczęcie obrad.