Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Informacja w sprawie Planu Gospodarczego SM „Metalurg” na 2018 rok

Zarząd uprzejmie informuje, że w dniu 30 sierpnia br. uchwałą nr 6/2017 Rada Nadzorcza SM „Metalurg” przyjęła Plan Gospodarczy na 2018 rok. Informacja o wysokościach stawek odpisu na fundusz remontowy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku jest dostępna w zakładce p.n. „Plan Gospodarczy 2018 rok . W Planie Gospodarczym przyjęto, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększeniu lub zmniejszeniu ulegnie opłata eksploatacyjna, której wysokość będzie uzależniona od posiadanych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych, co wynika ze zmiany od września br. przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Powyższa zmiana będzie uwzględniała również zapowiadane przez instytucje i urzędy wzrosty w 2018 roku kosztów niezależnych od Spółdzielni. Informujemy, że planujący wymianę stolarki okiennej mogą składać wnioski o dofinansowanie 20% kosztów z w/w tytułu. Warunkiem uzyskania w 2018 roku dopłaty do kosztów stolarki okiennej zakwalifikowanej przez Spółdzielnię do wymiany jest złożenie, podobnie jak w latach ubiegłych, wniosku w terminie do 15 października br. Wnioski o dofinasowanie, które zostaną złożone po 15 października br. będą realizowane w 2019 roku. W październiku br. SM „Metalurg” przekaże do uzgodnienia zawiadomienia o wysokości sald i rozrachunków z tytułu opłat za lokale wg stanu na dzień 30 września 2017 r. Prosimy o sprawdzenie zgodności salda. Zarząd SM „Metalurg” dziękuje za opinie i wnioski kierowane do Spółdzielni przy prowadzonych konsultacjach planów i prac remontowych oraz prosi wszystkich Państwa o dalszą zgodną współpracę. Zarząd SM „Metalurg” Dąbrowa Górnicza, 2017.09.15

Informacja w sprawie Planu Gospodarczego SM,,Metalurg’’ na 2018 r.

Zestawienie stawek odpisu na fundusz remontowy na 2018 rok dla lokali mieszkalnych

Informacja dotycząca prac przyjętych w planie remontów SM "Metalurg" 2018 r.